Pajacyk
Dodane przez admin dnia 09 marca 2010 18:27:32

Nakarm  godne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl

Problem niedoywienia

Gdy syszymy sowo gd, z reguy na myl przychodz nam obrazy pokazywane przez rne stacje telewizyjne: dzieci cierpice z niedoywienia w Afryce bd Azji. Niestety ten straszny problem jest take tu obok nas.

Statystycznie, niedoywionym lub godnym jest dziecko naszych znajomych z ssiedztwa, ktre poszo dzi do szkoy nawet bez jednej, najmniejszej kanapki. Wedug ostatnio przeprowadzonych bada ok. 30-70% polskich dzieci w wieku szkolnym jest niedoywionych. Liczba tych dzieci waha si w zalenoci od regionu kraju, wielkoci miejscowoci i poziomu bezrobocia na danym terenie. Najbardziej przeraajce jest to, e liczba dzieci wymagajcych doywienia cigle wzrasta. Poczucie godu cile czy si z niskim poczuciem wasnej godnoci - godnoci, ktra przysuguje kademu czowiekowi i ktra wpywa na prawidowy udzia w yciu spoecznym.

Prawie co trzeci ucze w Polsce rozpoczyna nauk na czczo. Najbardziej naraone na ubstwo s dzieci do lat 15. One nie maj wpywu na wybr rodziny, w jakiej si wychowuj… Wikszo z nich wzrasta w rodzinach yjcych na granicy ubstwa, rodzin osb bezrobotnych, wielodzietnych, niepenych i patologicznych. Dlatego tak wanym jest, by dziecko otrzymywao ciepy posiek w szkole, gdy czsto jest to jedyny posiek w cigu dnia. Godne dzieci nie maj pienidzy, by zapaci za obiad. Pom, godne dzieci te chc mie peny brzuszek. Tu nie moe by komercji, tu musi by serce.

Co to znaczy, e dziecko jest niedoywione?

Gwnymi symptomami niedoywienia u dzieci s m.in. zaburzenia rozwoju CUN, zaburzenia spoeczne i emocjonalne, zmniejszenie masy ciaa, obnienie sprawnoci fizycznej. O zaklasyfikowaniu dziecka jako wymagajcego doywienia decyduje najczciej jego zachowanie i wygld zewntrzny.

Najczstszymi oznakami niedoywienia s:

 1. dopytywanie si o jedzenie,
 2. ble brzucha,
 3. obnienie dyspozycji do nauki,
 4. apatia lub niemono skupienia si na jednej czynnoci,
 5. ubogi, zaniedbany wygld,
 6. brak podstawowych przyrzdw szkolnych,
 7. wychudzenie.

Spoeczne i ekonomiczne konsekwencje niedoywienia:

 1. Niedoywienie dzieci negatywnie wpywa na ich rozwj psychofizyczny i prowadzi do obnienia odpornoci, zwikszajc ryzyko zachorowa oraz czas i koszty leczenia
 2. Niedoywienie dzieci negatywnie wpywa na zdolnoci do uczenia si, ograniczajc przez to szanse dzieci na przyszo
 3. Dzieci niedojadajce i zaniedbane s odrzucane przez rwienikw, co powoduje znerwicowanie dzieci dyskryminowanych i trudnoci wychowawcze.

---------------------------------

Wybrane pytania i odpowiedzi ze strony pajacyk.pl

Ile dzieci w Polsce wymaga doywiania?

Dokadnie nie wiadomo. Jeli za kryterium przyj zasady racjonalnego ywienia, to wikszo dzieci w Polsce nie spoywa regularnie posikw o waciwej wartoci odywczej. Zgodnie z zasadami ywienia, posiek w szkole powinni je wszyscy uczniowie (zwaywszy czny czas docierania do szkoy i pobytu w niej). W roku 2006 firma Synovate zrealizowaa dla PAH badania nad niedoywieniem dzieci w wieku szkolnym w Polsce.

Ile dzieci doywia PAH?

W roku 2005/2006 doywialimy 4 128 dzieci. W Roku szkolnym 2006/2007 Pajacyk doywia 2 344 dzieci. Liczba ta wzronie w drugim semestrze.


Jak Polska Akcja Humanitarna wybiera szkoy i wietlice, w ktrych finansuje posiki?

Szkoa lub wietlica wystpujca o pomoc w doywianiu w ramach programu Pajacyk, wypenia odpowiedni wniosek oraz przesya go na adres lokalnego biura Polskiej Akcji Humanitarnej. W formularzu wniosku pytamy nie tylko o sam placwk i dotychczasowy przebieg doywiania, ale take o sytuacj spoecznoci lokalnej, stopie zaangaowania nauczycieli lub wychowawcw w dziaania na rzecz polepszenia losu dzieci, przejawy aktywnoci rodzicw i osignicia dzieci. Na tej podstawie szkoa lub wietlica zostaje zakwalifikowana do programu.

Gdzie pomaga Pajacyk?

Polska Akcja Humanitarna rozpocza realizacj programu doywiania we wrzeniu 1998 roku w niektrych szkoach pnocno-wschodniej Polski. Dzi program PAJACYK obejmuje ca Polsk. Najczciej wsppracujemy z placwkami znajdujcymi si w rejonach popegeerowskich, gdzie bezrobocie jest bardzo wysokie.

Ile kosztuje posiek?

W roku szkolnym rednia cena posiku wynosi 2,34 PLN. Rnice pomidzy szkoami i regionami wynikaj przede wszystkim z zaplecza placwki edukacyjnej. Gdy szkoa sama gotuje posiki, s one tasze.

Co robi gminy?

Zgodnie z zaoeniami rzdowego programu "Pomoc pastwa w zakresie doywiania" pomoc w formie posiku wydawanego w szkole przysuguje dzieciom z rodzin, w ktrych dochd na osob nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o ktrym mwi ustawa o pomocy spoecznej (obecnie 316 z). Rada gminy moe podj uchwa o podwyszeniu tego kryterium. List uczniw kwalifikujcych si do takiej pomocy ustalaj dyrektorzy szk i przekazuj do orodkw pomocy spoecznej. W praktyce jednak kryteria te s na tyle sztywne, i wiele dzieci nie otrzymuje pomocy. Polska Akcja Humanitarna doywia te dzieci, ktrym z rnych powodw nie pomagaj gminne orodki pomocy spoecznej.