Biblioteka
Dodane przez admin dnia 06 lutego 2010 18:42:53

Biblioteka szkolna

 


Bibliotek opiekuje si pan Przemysaw Malak.


REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOY PODSTAWOWEJ im. b. ks. Jerzego Popieuszki W POMLEWIE

Biblioteka realizuje zadania zawarte w Statucie Szkoy i pracuje w oparciu o plan pracy biblioteki.

1. Z biblioteki szkolnej mog korzysta wszyscy uczniowie i pracownicy szkoy, absolwenci i rodzice.
2. Kady czytelnik powinien zaznajomi si z regulaminem biblioteki i godzinami jej otwarcia.
3. Korzystanie z biblioteki jest bezpatne.
4. Czytelnicy zobowizani s do dbaoci o wypoyczone materiay.
5. Jednorazowo mona wypoyczy dwie ksiki na okres trzech tygodni. W uzasadnionych przypadkach biblioteka moe ograniczy lub zwikszy liczb wypoycze, a take przeduy termin zwrotu wypoyczonych ksiek.
6. Czytelnik moe korzysta ze zbiorw biblioteki na miejscu, w sali numer 7 (wolny dostp do ksigozbioru) lub na zewntrz (do domu) za porednictwem nauczyciela bibliotekarza.
7. W przypadku zniszczenia lub zgubienia ksiki lub innych materiaw, czytelnik zobowizany jest zwrci tak sam pozycj lub inn wskazan przez bibliotekarza.
8. Wszystkie wypoyczone ksiki i podrczniki powinny by zwrcone przed zakoczeniem roku szkolnego.
9. Czytelnicy opuszczajcy szko zobowizani s o zwrot materiaw wypoyczonych z biblioteki.
10. Uczniom biorcym systematyczny udzia w pracach biblioteki, mog by przyznawane nagrody na koniec roku szkolnego.