Nawigacja
Foto chmurka
Przetumacz stron


Dzi jest


Wschd soca: 7:05

Zachd soca: 17:10


Dzie trwa:
10 Godzin 04 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 8:29

Aktywna Tablica 2019Rok Szkolny 2019 rozpocz�li�my bardzo aktywnie.
Szko�a Podstawowa w Pomlewie przy akceptacji i wsparciu finansowym udzielonym przez Gmin� Przywidz zg�osi�a ch�� skorzystania z programy Aktywna Tablica na rok 2019.
Program finansowany by� w 80% ze �rodk�w bud�etu pa�stwa i w 20% z wk�adu w�asnego organu prowadz�cego szko��.
Szko�a dzi�ki udzielonemu wsparciu zakupi�a 2 monitory interaktywne 65".

Aktywna Tablica to program rz�dowy zaplanowany na lata 2017-2019 skierowany do szk�, kt�rego celem jest rozw�j kompetencji uczni�w oraz nauczycieli, a tak�e uzupe�nienie infrastruktury szkolnej o nowe technologie informatyczne i komunikacyjne. Dzi�ki programowi szko�a mog�a zaopatrzy� si� m.in. w tablic� interaktywn�, interaktywne monitory dotykowe, g�o�niki oraz projektory.Serdeczne podzi�kowania za profesjonalne wykonanie zadania dla firmy Systemy Multimedialne.

Powrt

Ostatnie artykuy
· Deklaracja dostępno... · Projekt :Nowe szanse... · BIP SP Pomlewo · Oświadczenia · Sprawozdania finansowe
Popieramy