Nawigacja
Foto chmurka
Przetumacz stron


Dzi jest


Wschd soca: 4:27

Zachd soca: 20:32


Dzie trwa:
16 Godzin 05 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 2:29

1946r

Styczeń 1946

Gwałtowne odwilże i deszcze spowodowały w połowie stycznia zalanie piwnic szkolnych wodą, którą wyczerpywano przy pomocy środków własnych przez 3 dni.

Dnia 19.01.46r grono nauczycielskie tut. Szkoły wzięło udział w konferencji rejonowej w Przywidzu.

Frekwencja za miesiąc styczeń 1946r wynosiła 39 dzieci szkolnych. Stan uczęszczania wynosił 95%.

Luty 1946

W wyniku usilnych starań zarząd Gminny w Przywidzu dostarczył szkole 1,5 m drzewa opałowego.

W dniu 10 lutego dokonano wyboru Zarządu grona Rodzicielskiego. Licznie zebranym rodzicom odczytano arkusze ocen w sprawowaniu i postępach w nauce uczniów za I pórocze roku szkolnego 1945/1946. Przy końcu zebrania omówiono sposób rozdania dostarczonych przez Ref. Bytu prowiantów w ramach akcji dożywiania dzieci. Z dostarczonych prowiantów sporządzono dzieciom posiłki, które wydano w czasie przerw lekcyjnych.

W dniu 12.02.46r tut. szkoła obchodziła uroczystość z okazji 200-ej rocznicy urodzin T. Kościuszki przez urządzenie poranku i odczytu mającego na celu zapoznanie się z osobą bohatera walczącego o niepodległość Polski. Dziatwa szkolna deklamowała wiersze i odśpiewała pieśni na cześć T. Kościuszki. Zbiórka na odnowienie Panoramy Racławickiej wyniosła 330 zł dochodu.

W powszechnym spisie ludności, który odbył się w dniu 14 lutego 1946r tut. grono nauczycielskie zgodnie z okólnikiem nr.14 Inspektoratu Szkol. Zam. – wzięło udział.

Frekwencja za miesiąc luty 1946r wynosiła 39 dzieci. Stan uczęszczania wynosił 92%.

Marzec 1946

W dniu 16 marca 1946r odbyla się w tut. Szkole konferencja rejonowa, w której wzięło udział grono nauczycielskie należące do gminy Przywidz. Lekcję praktyczną z przyrody prowadzi kier. szkoły Brygidek Włodzimierz.

Zgodnie z treścią okólnika Insp. Szkol. Zam. Nr 25 z dnia 27.02.46 w sprawie wprowadzenia w ramach nauki historii pogadanek z zakresu prehistorii nauczycielka tut. szkoły Brygiderowa Helena wygłosiła referat Pt. „Prehistoria na ziemiach polskich”. Po odczytaniu referatu rozwinęła się ożywiona dyskusja, w której brali udział wszyscy obecni. Konferencje zakończono omówieniem bieżących spraw nauczycielskich.

Frekwencja za miesiąc marzec 1946r wynosiła 42 uczniłw. Stan uczęszczania 93%.

Kwiecień 1946

Dnia 9.04.1946 na skutek ostrego zarządzenia „pod osobistą odpowiedzialnością kierownika szkoły” zawartego w okólniku Nr. 23 Insp. Szkol. Zam. W Gdańsku z dnia 21.02.46r zawieszono tablicą z napisem i godłem państwowym „Publiczna Szkoła Powszechna w Pomlewie”, której koszt w sumie 400 zł pokryto z własnych poborów służbowych.

Dnia 13.04.1946r odbyła się konferencja rejonowa dla grona nauczycielskiego gminy Przywidz w Górnej Hucie.

Frekwencja za miesiąc kwiecień wynosiła 46 ucz. Stan uczęszczania 92%.

Maj 1946

Dnia 1-3 maja 46r odbyły się uroczystości „Dni Oświaty”. W ramach uroczystości odbyły się: 1 maja msza Św. W Przywidzu na którą udała się tut. młodzież w pochodzie, 2 maja odczyt na temat potrzeby pracy i oświaty, 3 maja o Konstytucji 3-go maja 1791 roku, deklamacje i śpiewy oraz zbiórka pieniędzy na zakup książek, która przyniosła dochód w sumie 550 zł. Kwotą powyższą odprowadzono do Inspektoratu Szkol. Zam. W Gdańsku.

Dnia 9 maja 1946r w godzinach przedpołudniowych w tut. szkole odbyła się uroczystość „Święta Zwycięstwa”, na której omówiono przebieg najważniejszych wydarzeń wojennych, wysiłek i ofiary narodu i Wojska Polskiego w celu odzyskania niepodległości i wypędzenie okupanta. Przy końcu uroczystości złożono hołd wszystkim bohaterom i męczennikom ostatniej wojny, tak cywilnym jak i żołnierzom Wojska Polskiego walczącego w kraju i za granicą.

Frekwencja za miesiąc maj wynosiła 44 uczniów, stan uczęszczania 99%.

Czerwiec 1946

Dnia 14 czerwca 1946 r nastąpiła lustracja szkoły w Pomlewie w osobach: 1) wizytatora ministerstwa p. Szurka, 2) wizytatora Kuratorium okręgu szkolnego Gdańskiego p. Wyciszkiewicza oraz inspektora szkolnego zamiejskiego p. Truszczyńskiego. Szczegółowe sprawozdanie z odbytej lustracji w tut. Szkole znajduje się w aktach za rok 1945/46 pod l.dz. 188/46.

Dnia 22.06.46r odbyła się konferencja kier. szkół w Pruszczu Gd. W sprawie sieci szkolnej, organizacji roku szkolnego 1946/47, budżetu, pókolonii letnich dla dziatwy szkolnej, inwentarza szkolnego.

Dnia 23.06.1946r odbyła się wycieczka szkolna autem nad morze do Gdyni. Po zwiedzeniu portu i jego urządzeń wycieczka udała się na plażę w Sopocie, a następnie do Gdańska celem zwiedzenia spalonych zabytków miasta. Udział w wycieczce szkolnej wzięło 24 dzieci, 2 osoby z grona rodzicielskiego oraz personel nauczycielski. Koszt wycieczki wynosił 40 zł od osoby.

Dnia 26 czerwca 1946r odbyła się konferencja rejonowa dla grona nauczycielskiego gminy Przywidz w Nowej Wsi. W konferencji brał udział p. Kazimierz Trybusiewicz – inspektor szkolny.

Dnia 27.06.46r odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 1945/46 z udziałem w przedstawieniu dla młodzieży szkolnej w Sali Leśnictwa St�gwa� Pt. „Świętojańska Noc”. Odbyły się również recytacje i deklamacje tut. młodzieży szkolnej. Na przedstawieniu był obecny p. inspektor szkolny Trybusiewicz K. , który przy sposobności zlustrować szkołę w Pomlewie.

Dnia 27 czerwca w godzinach rannych stado koni z przydziału U.N.R.R.A. pędzone z nieznanego majątku państwowego przez pijanych osobników stratowało pole szkolne położone przy szosie Gdańsk-Kościerzyna.

Dnia 28.06.46r odbyło się wspólne nabożeństwo dla młodzieży szkolnej w kościele parafialnym w Przywidzu. Obecna była młodzież ze szkół należących do Gminy Przywidz.

Frekwencja za miesiąc czerwiec wynosiła 40 uczniów. Stan uczęszczania 95%.

Lipiec-Sierpień

W lipcu i sierpniu były wakacje letnie. W okresie tym nie było specjalnych wydarzeń.

Dnia 3 sierpnia 46r. na skutek zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 11 maja 46r nr. 112200/46 w sprawie organizacji roku szkolnego 1946/47 oraz zgodnie z pismem inspektoratu Szkolnego z dnia 2.08.1946r, L.dz. 217/46 do kier. szk. w Pomlewie zlikwidowano szkołę w St�gwa�dzie ( obecnie Jodłowno) oddalonym od Pomlewa o 2 km szosą. Dzieci z Jodłowna obowiązane są uczęszczać na naukę do Publicznej szkoły w Pomlewie. Pismo w powyższej sprawie znajduje się w aktach szkoły pod L.dz. 187/46.

Wrzesień

Po odejściu na własną prośbę Ob. Kier. Szk. Brygidera Włodzimierza została mianowana kierowniczką szkoły Ob. Sadowska Irena, nauczycielka Harmider Ludmiła.

Rok szkolny rozpoczęto 3 wrzeńnia 56r nabożeństwem w Przywidzu.

Dnia 4 wrzesnia rozpoczęto normalna pracę.

Ogółem wszystkich dzieci było 74. Frekwencja za miesiąc wrzesień wynosiła 78%.

Październik

Dnia 28.10.1946r kier. szkoły Sadowska i. została wydelegowana przez inspektorat szkolny Zamiejski w Gdańsku do Prewentorium czerwonego Krzyża w Dzierżążnie. Obowiązki kierowniczki szkoły na czas nieobecności Ob. Sadowskiej spełniać będzie Ob. Harmider L.

Na zastępstwo w charakterze nauczycielki wytypowana została przez Inspektorat szkolny Zam. W Gdańsku Ob. Popowicz Henryka.

Frekwencja za miesiąc październik w klasach V i VI była słaba ze względu na kopanie ziemniaków i wynosi zaledwie 40%. W klasach niższych wynosi 70%.

Listopad

W listopadzie od dnia 1-18 odbywała się nauka co drugi dzień z powodu wydelegowania kier. szkoły Sadowskiej. Do Prewentorium P.C.K. w Dzierżążnie.

Dnia 19.11.46r przyjechała w zastępstwie Popowicz Henryka, która objęła klasę V i VI. Nauka odbywała się wtedy normalnie.

Frekwencja dzieci za miesiąc listopad 1946r 85%.

W listopadzie odbyła się w Sali szkolnej agitacja przedwyborcza z udziałem marynarzy.

Grudzień

Dnia 6 grudnia o godz. 19.oo urządzono dla dziatwy szkolnej Sw. Mikołaja z udziałem rodziców i zaproszonych gości. Po przemówieniu Mikołaja i rozdaniu podarków urządzono zabawę dla dzieci.

Dnia 13.12.46r. Odbyło się badanie lekarskie dziatwy szkolnej.

Ogółem liczba dzieci uczęszczających do szkoły wynosi 72. Frekwencja za miesiąc grudzień 90,4%.

Powrót do historii szkoły.

Ostatnie artykuy
· Rekrutacja · Żagle 2022 · Deklaracja dostępno... · Projekt :Nowe szanse... · BIP SP Pomlewo
Popieramy