Nawigacja
Foto chmurka
Przetumacz stron


Dzi jest


Wschd soca: 7:05

Zachd soca: 17:10


Dzie trwa:
10 Godzin 04 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 8:29

1956r

Stycze.

Od 2 do 6 stycznia 1956r. przeprowadzono w szkole zajcia z dziemi zgodnie z planem.

13.01. wywietlono filmy owiatowe „Przygody gagankowego chopczyka, W nowoczesnej fabryce, Praca przy wykopaliskach”.

14.01. odby si w szkole uroczysty apel z okazji „Tygodnia przyjani Polsko-Czechosowackiej”.

17.01. odbya si uroczysto w zwizku z 11 rocznic wyzwolenia Warszawy. Na uroczysto zoyo si przemwienie opiekuna SKOW naucz. Gomskiej Heleny, omwienie fotogazetki o nowej Warszawie oraz deklamacje i piewy.

27 i 28.01. lekcje nie odbyy si w tut. szkole.

27.01. Ob. Gomski wyjecha na konferencj kier. szk, a 28.01. na midzyszkolne zespoy metodyczne do Pruszcza Gdaskiego naucz. Gomska Helena.

31.01. lekcje nie odbyy si z powodu niskiej temperatury w klasach. Z dziecmi, ktre przybyy do szkoy prowadzono zajcia praktyczne.

Frekwencja za stycze wynosia 83,4%, stan uczniw – 75.

Luty.

W dniach 1 i 2 lutego lekcje nie odbyy si z powodu silnego mrozu i sabej frekwencji. Temperatura zewntrzna wynosia -24 stopnie a w klasach +5 - +8 stopni.

Od 8 do 12 lutego lekcje nie odbyy si z powodu sabej frekwencji i niskiej temperatury w klasach, silnego mrozu. Dla dzieci, ktre przyszy do szkoy zorganizowano zajcia praktyczne, czytanie lektury uzupeniajcej i zabawy.

Na podstawie komunikatu radiowego ministra owiaty przerwano zajcia szkolne na okres od 13 do 19 lutego 1956r. Przyczyn przerwania nauki w caej Polsce byy silne mrozy. W tut. szkole przerw w nauce przeduono do 23 lutego z powodu zamieci nienych.

29 lutego kier. szkoy Ob. Gomski wyjecha na odpraw kierownikw szkolenia ideologicznego.

Frekwencja za luty wynosi 65%, stan uczniw 75.

Marzec.

5 marca 1956r. odby si poranek w zwizku z rocznic mierci Jzefa Stalina

8 marca odbya si uroczysto z okazji „Midzynarodowego Dnia Kobier”. Przemwienie okolicznociowe na tej uroczystoci wygosi kier. szkoy. Na cz artystyczn zoyy si deklamacje i piewy wykonane przez dzieci tut. szkoy.

14 marca 1956r odby si apel w zwizku ze mierci Towarzysza Bolesawa Bieruta I Sekretarza KC PZPR.

W dniach od 13 do 17.03. na lekcjach omawiano z dziemi ycie i dziaalno Bolesawa Bieruta.

16 marca wysuchano transmisji z przebiegu pogrzebu B. Bieruta . W czasie transmisji odwiedzi tut. szko wizytator Kuratorium Ob. Cichocki wraz z czonkami KW PZPR

29 marca rozpoczy si ferie wiosenne, ktre trway do 4 kwietnia wcznie.

Frekwencja za marzec wynosi 74%, stan 75 ucz.

Kwiecie.

Na okres ferii wiosennych nauczyciele tut. szkoy wyjechali. W czasie nieobecnoci nauczycieli w dniu 2 kwietnia dokonano wamania do klasy pod pretekstem wywietlania w szkole filmu. Po wywietleniu filmu urzdzono w szkole zabaw taneczn, z ktrej wolne datki zebra operator filmowy Ob. Plombon. W sprawie wyej wymienionego zajcia kierownictwo szkoy interweniowao w Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jodownie. Przewodniczcy GRN Ob. Parchoniuk Franciszek owiadczy, ze po to jest szkoa, eby si ludno w niej wyya. Poniewa szkoa bya zamknita trzeba si byo do niej jako dosta. Zdanie przewodniczcego nie byo suszne, gdy w czasie ferii pod nieobecno nauczycieli mogo co ze szkoy zgin, lub wybuchn poar, spowodowany porzuconymi niedopakami papierosw.

15 kwietnia upyn termin zamieszkania wonego Ob. Meringa W. w szkole. Ob. Mering nie usun si w wyznaczonym terminie ze szkoy. Kierownictwo szkoy zwracao si w tej sprawie do Prezydium GRN w Jodownie. PGRN w Jodownie nie przydzielio innego mieszkania ob. Meringowi, ktry uda si wtedy do Prezydium Powiatowej rady Narodowej w Pruszczy Gd. – Wydziau Owiaty by pozwolono mu mieszka w szkole do chwili otrzymania innego mieszkania. Wydzia Owiaty uwzgldni prob Ob. Meringa.

29 kwietnia odbya si akademia pierwszomajowa.

Program tej akademii by nastpujcy:

1.Aktualne przemwienie wygoszone przez kier. szkoy

2.Cz artystyczna na ktr zoyy si inscenizacje zbiorowe, deklamacje, piewy wykonane przez modzie tut. szkoy.

Frekwencja za kwiecie wynosia 84%, stan – 73 uczniw.

Maj.

1 maja miejscowa ludno udaa si samochodem na pochd do Pruszcza Gdaskiego. W pochodzie braa udzia rwnie modzie tut. szkoy. Kilku uczniw nioso w czasie pochodu transparenty, ktre wykonaa modzie szkolna. Po poudniu tut. ludno udaa si na wystpy artystyczne i zabawe do Przywidza.

11.05. wywietlono w tut. szkole filmy owiatowe: „ W tatrach, Samochd”.

12.05. odbyo si w szkole szczepienie ochronne przeciw bonnicy.

26.05. lekcje nie odbyy si z powodu wyjazdu nauczycieli na midzyszkolne zespoy metodyczne do Pruszcza gdaskiego.

W dniach 27, 28 i 29 maja zajcia w szkole prowadzi tylko kier. szkoy Gomski Zenon, gdy nauczycielka Gomska Helena ciko zachorowaa i zostaa zwolniona przez lekarza.

30.05. lekcje nie odbyy si, gdy kier. szkoy w zwizku z cikim stanem chorobowym ony musia wyjecha do Akademii Medycznej w Gdasku.

Frekwencja – 86,5%, stan – 73 uczniw.

Czerwiec.

1 czerwca odbya si uroczysto „Dnia Dziecka”. Na uroczysto do tut. szkoy przybya rwnie modzie szkolna z Huty Dolnej.

Program uroczystoci by nastpujcy:

1.Akademia

2.Wycieczka do cegielni w Pustkowie

3.Zawody sportowe oraz gry i zabawy na boisku.

Od 1 do 15 czerwca wcznie z powodu choroby nauczycielki zajcia w szkole prowadzi tylko kier. szkoy.

5.06. zajcia nie odbyy si w ogle, gdy kier. szkoy wyjecha na konferencj.

6 czerwca odbyo si badanie lekarskie dzieci szkolnych.

23 czerwca odbya si uroczysto zakoczenia roku szkolnego. Po przemwieniu kier. szkoy i krtkiej czci artystycznej rozdano wiadectwa szkolne.

Frekwencja za czerwiec wynosi 83,2%. Stan uczniw w szkole – 64. Na ogln liczb 64, klasyfikowano 61 uczniw, niesklasyfikowano 3 uczniw. Do nastpnych klas przeszo 47, pozostao w tej samej klasie 14 uczniw. Biblioteka szkolna w kocu czerwca liczya 521 tomw. Z biblioteki szkolnej korzystao 44 uczniw. W cigu roku szkolnego byo 620 wypoycze.

Lipiec – Sierpie.

Nauczyciele tut. szkoy spdzali ferie na miejscu. 17 lipca nauczycielka Gomska Helena urodzia w Akademii Medycznej w Gdasku Wrzeszczu creczk. Po powrocie ony kier. szkoy zosta zwolniony od wykonywania obowizkw rodzinnych i dlatego mg zaj si spraw szkoln, a przede wszystkim remontem szkoy.

Na pocztku sierpnia rozpoczto remont w tut. szkole. Z powodu braku fachowcw i robotnikw wiksz cz remontu wykona sam kierownik.

Remont obejmowa:

1.Pomalowanie 2 klas i korytarza

2.Pomalowanie wszystkich okien i drzwi

3.Pomalowanie mieszka dla nauczycieli

4.Naprawa instalacji elektrycznej

5.naprawa budynku gospodarczego

Dnia 30 i 31 sierpnia odbya si konferencja sierpniowa w TPD w Pruszczu Gdaskim.

Wrzesie.

3 wrzenia odbyo si uroczyste rozpoczcie nowego roku szkolnego. Na uroczysto zoyo si: przemwienie kier. szkoy ob. Gomskiego Zenona oraz piosenki i zabawy wykonane przez tut. modzie szkoln .

Z powodu urlopu macierzyskiego nauczycielki Gomskiej Heleny oraz braku zastpstwa kier, musia sam rozpocz zajcia w szkole. Na dodatek trzeba byo przyj uczniw ze szkoy w Hucie Dolnej, gdy nauczyciel z tamtejszej szkoy przebywa na wiczeniach wojskowych. Niemoliwe byo, aby jeden nauczyciel sam prowadzi zajcia w szkole liczcej 96 uczniw. Dla uatwienia pracy kier. tut. szkoy Ob. Gomski przekaza uczniw kl. VI do szkoy Podstawowej w Przywidzu. Na to, aby uczniowie klasy VI chodzili do Przywidza nie zgodzili si rodzice. Po staraniach kierownictwa szkoy i Komitetu Rodzicielskiego przydzielono tut. szkole zastpstwo na okre od 10 wrzenia do 31 padziernika. Na zastpstwo przydzielono nauczyciela Rachwaa Mariana, , ktry poprzednio by w szkole w koziej grze. Ob. Rachwa Marian bdc jeszcze w Koziej Grze rozwid si z ona. Po tym wydarzeniu zrezygnowa z pracy, aby studiowac matematyk w Warszawie. Jednak nie udao to si Ob. Rachwaowi i dlatego zwrci si z prob do Wydziau Owiaty w Pruszczu gdaskim o ponowne przyjcie do pracy. Wydzia owiaty uwzgldni prob Ob. Rachwaa Mariana i przydzieli go na zastpstwo do szkoy podstawowej w Pomlewie. Po uzyskaniu zastpstwa uczniowie kl. VI wrcili do tut. szkoy. Kierownictwo tut. szkoy starao si, aby Ob. Rachwa po powrocie z urlopu nauczycielki Gomskiej Heleny pozosta w tut. szkole jako trzecia sia. W chwili uzyskania trzeciej siy, potrzebna by bya trzecia sala lekcyjna, ktra miaa by na strychu w pokoju zamieszkiwanym przez wonego Ob. Meringa.

Kierownictwo szkoy wraz z PGRN w Jodownie wydao Ob. Meringowi powtrne wypowiedzenie zobowizujce go do opuszczenia zajmowanego mieszkania w szkole w cigu 14 dni. Ob. Meringowi przydzielono mieszkanie u Ob. Richerta.

W zwizku z du iloci dzieci w tut. szkole brak byo awek. Dlatego 8 awek wypoyczono z huty Dolnej oraz 4 awki uzyskano na stae ze szkoy w Koziej Grze.

11 wrzenia wywietlono w tut. szkole filmy owiatowe: „Stare Miasto – warszawa, Wykopaliska w Biskupinie, Bajka o rybaku.”

26 wrzenia zorganizowano jednodniow wycieczk do Malborka. Wycieczk prowadzi kier. szkoy Ob. Gomski. W wycieczce braa udzia modzie klas III-VI. Celem wycieczki byo zwiedzenie zamku krzyackiego.

29 wrzenia odby si w tut. szkole uroczysty apel w zwizku z zakoczeniem „Miesica Budowy Stolicy”.

Frekwencja za wrzesie wynosi 88,2 %, stan – 96 uczniw.

Padziernik.

2 padziernika odbyo si badanie lekarskie nauczycieli w Pruszczu Gd. W zwizku z powyszym lekcje nie odbyy si w tym dniu.

W dniach 3, 4, 5 odbya si konferencja kier. szk wyej zorganizowanych w Kolbudach, w ktrej bra udzia rwnie i kier. tut. szkoy Gomski Z.

Program tej konferencji by nastpujcy:

1.Praca szkoy w zakresie zaj pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

2.Ksztatowanie kulturalnych nawykw

3.Zadanie kierownika szkoy w zakresie doksztacania zawodowego ze szczeglnym uwzgldnieniem pracy hospitacyjnej i przygotowania do lekcji.

4.Zadania szkoy w zakresie selekcji dzieci opnionych w rozwoju.

5.Realizacja nowych zasad pracy organizacji harcerskich.

6.Organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole.

7.Organizacja procesu nauczania i pracy domowej ucznia.

8.Sie szkolna i powszechno nauczania.

9.Biblioteki i czytelnictwo.

10.Formy i metody ksztatowania zalet charakteru.

11.Ksztatowanie mylenia u uczniw w procesie nauczania.

12.Zadanie kier. szkoy w zakresie zaspokojenia potrzeb gospodarczych oraz zaopatrzenia w pomoce naukowe.

13.Dyskusja nad omwionymi zagadnieniami.

14.hospitacja lekcji i omwienie.

Dnia 12 padziernika odby si w tut. szkole poranek w zwizku z Dniem Wojska Polskiego i Miesicem Pogbienia Przyjani Polsko – Radzieckiej.

Wony tut. szkoy Ob. Mering nie przyj mieszkania wyznaczonego przez PGRN w Jodownie, a nawet owiadczy, e nie wyprowadzi si z mieszkania w szkole dopki nie otrzyma takiego, w ktrym bd wszelkie wygody.

Rodzice tut. modziey szkolnej nie wiedzc ju co maj robi z ob. Meringiem wtargnli pewnego padziernikowego wieczoru i wynieli cz mebli na strych. Ob. Mering wraz z on udali si jeszcze tego wieczoru na posterunek MO zgaszajc tam nie to co si dziao, a zupenie co innego. Ob. Mering oznajmi, e tut. ludno wraz z kier. szkoy Ob. Gomskim z siekierami i motami napadli na niego. Nastpnego dnia zjawia si milicja z Kolbudy a nawet i z Gdaska, gdy przypuszczano, e rzeczywicie doszo do jakiego zajcia. W kocu jednak milicja przekonaa si, e suszno jest po stronie ludnoci i kierownictwa szkoy. Ob. Mering w kocu sam przekona si e duej nie moe mieszka w szkole i opuci zajmowane mieszkanie.

Gdy uzyskano pomieszczenie na trzeci sal lekcyjn oraz mieszkanie dla trzeciego nauczyciela i miaa rozpocz si nauka o trzech nauczycielach , przyjecha kier. Wydziau Owiaty Ob. Wesoowski Jan i zabra nauczyciela Rachwaa, gdy nie byo nikogo na zastpstwo w Szkole Podstawowej w Wilinie. Tut. szkoa w dalszym cigu pozostaa bez zmiany tj. o 2 nauczycielach i 6 klasach.

Frekwencja za padziernik wynosi 74,1 % , stan 96 uczniw.

Listopad.

Z dniem 1 listopada zwolniono Ob. Meringa z funkcji wonego, oraz przyjto na to stanowisko Ob. Mart Kajzer.

9 listopada odbyo si w szkole badanie lekarskie dzieci przez lekarza z Orodka Zdrowia w Przywidzu.

13.11. wywietlono filmy owiatowe: „Stonka ziemniaczana, Co yje to oddycha, Sta spnialski.”

Dnia 14 listopada kier. tut. szkoy wyjecha na konferencj kierownikw szk do Pruszcza Gdaskiego.

23.11. odbya si w tut. szkole wizytacja, ktr przeprowadzi podinspektor szkolny Ob. Machnikowski Albin. Celem wizytacji byo zbadanie metod walki o wyniki nauczania.

Przebieg wizytacji by nastpujcy:

1. Zwizytowanie nauczycielki Gomskiej Heleny na lekcji przyrody w klasie IV, oraz na lekcjach matematyki w klasach czonych III-IV, kier. szkoy na lekcjach jz. Polskiego w klasach czonych V-VI.

2. Zbadanie dokumentacji szkoy.

3. Omwienie spostrzee powizytacyjnych.

Frekwencja za listopad wynosi 76,3%, stan 83 uczniw.

Grudzie.

Wydzia Owiaty uwzgldniajc cikie warunki pracy w tut. szkole poleca stosowa od 1 grudnia 1956r specjaln siatk godzin. Przydzia godzin wedug nowej siatki jest nastpujcy:

Nauczyciel Gomski Zenon – 28 godz. + 14 nadliczbowych

Nauczycielka Gomska Helena – 30 godz.

Plan ten rni si od normalnego tym, e kilka godz. Jzyka polskiego i matematyki w licznych klasach I i II uczy si oddzielnie a nie cznie.

10 grudnia wywietlono filmy owiatowe: „Pieniny, Tam gdzie jest elektryczno, Karmik Jankowy.”

17.12. odbya si w Pruszczy Gdaskim konferencja midzyszkolnych zespow metodycznych, na ktrej omawiano programy nauczania na II okres szkolny.

23 grudnia odbya si uroczysto „Choinki Noworocznej”.

Frekwencja – 83,3%, stan 74 uczniw.

Powrt do historii szkoy.

Ostatnie artykuy
· Deklaracja dostępno... · Projekt :Nowe szanse... · BIP SP Pomlewo · Oświadczenia · Sprawozdania finansowe
Popieramy