Nawigacja
Foto chmurka
Przetłumacz stronę


Dzi¶ jest


Wschód słońca: 6:23

Zachód słońca: 18:02


Dzień trwa:
11 Godzin 38 minut
I jest krótszy od najdłuższego dnia o: 6:55

Projekt :Nowe szanse edukacyjne dla przedszkolaków Gminy Przywidz

Projekty :

Projekt p.t. „Nowe szanse edukacyjne dla przedszkolaków Gminy Przywidz” jest współfinansowany ze ¶rodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 03 Edukacja, Działania 03.01 Edukacja Przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.Okres realizacji projektu: 2018-09-03 - 2020-08-31Warto¶ć projektu: 878 467,50 zł


Dofinansowanie projektu z UE: 746 697,37 zł

Beneficjentami projektu s± przedszkolaki i nauczyciele OWP:
• Szkoły Podstawowej w Przywidzu,
• Szkoły Podstawowej w Pomlewie
• Szkoły Podstawowe w Trzepowie


Cel projektu:

- utworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego

- podniesienie jako¶ci usług ¶wiadczonych w placówkach wychowania przedszkolnego poprzez:

1. utworzenie dodatkowych 20 miejsc dla dzieci wychowania przedszkolnego w OWP w Przywidz (bież±ce funkcjonowanie dodatkowej grupy dzieci w nowo zaadaptowanych pomieszczeniach);

2. dodatkowe zajęcia w OWP w Przywidzu, Pomlewie i Trzepowie (zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia logopedyczne, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia z arteterapii, zajęcia matematyczno-logiczne, zajęcia - kółko ekologiczne -Mały przyrodnik, zajęcia - kółko informatyczne- Mistrzowie kodowania junior, zajęcia z j.angielskiego oraz zajęcia z twórczego my¶lenia i ruchu;


3. wzrost umiejętno¶ci i kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi TIK w pracy z dziećmi poprzez udział w szkoleniu ze stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.Planowane efekty:


- wzrost liczby dzieci uczestnicz±cych w edukacji przedszkolnej w wyniku zaadaptowanych pomieszczeń na cele edukacyjne;

- rozwój i wzrost umiejętno¶ci przedszkolaków na płaszczyĽnie społecznej, emocjonalnej, intelektualnej i fizycznej z wykorzystaniem zakupionych pomocy i wyposażenia dydaktycznego;

- zwiększenie kompetencji nauczycieli w kierunku innowacyjnego i nowoczesnego procesu nauczania przedszkolaków.Ostatnie artykuły
· Projekt :Nowe szanse... · BIP SP Pomlewo · OĹ›wiadczenia · Sprawozdania finansowe · Polityka prywatnoĹ›ci
Popieramy