Nawigacja
Foto chmurka
Przetumacz stron


Dzi jest


Wschd soca: 4:27

Zachd soca: 20:32


Dzie trwa:
16 Godzin 05 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 2:29

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Pomlewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Szkoły Podstawowej w Pomlewie

Daty publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej : 1.03.2010 (nie znam dokładnej daty)
Data ostatniej aktualizacji: 1.12.2020

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
- Niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji.
- Filmów na stronie jest tylko kilka, nie posiadają napisów dla osób głuchych,
- Zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych ze względu na to, że na stronie jest zamieszczana bardzo duża ilość zdjęć
- Odnośniki do serwisów zewnętrznych otwierają się w nowych oknach. Odnośniki do stron wewnętrznych otwierają się w tym samym oknie.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 23.02.2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych m. in. - oprócz myszki po witrynie można poruszać się za pomocą klawiatury,
- klawisz "TAB" przesunie kursor do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie,
- o naciśnięciu Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika,
- używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące: całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: szkolapomlewo@wp.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 682 51 13. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

1) Szkoła znajduje się pod adresem 83-047 Przywidz, Pomlewo ul. Szkolna 3. Wejście do budynku jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.
2) Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
3) W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
4) Istnieje podjazd dla wózków inwalidzkich tylko przy tylnym wejściu do szkoły.
5) W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
6) W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
7) Szkoła dysponuje miejscami parkingowymi wokół budynku.

Ostatnie artykuy
· Rekrutacja · Żagle 2022 · Deklaracja dostępno... · Projekt :Nowe szanse... · BIP SP Pomlewo
Popieramy